DUFY BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI (DAVET)

DUFY BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI (DAVET)

 

 

 

11.02.2019 Tarihinde Saat 11:00’de şirket genel merkezimiz olan “Bağlar Mah. Koçman  Cad. Gül Sok. No:67 Bağcılar/İSTANBUL”  adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Dufy Büyük Mağazacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirecektir. Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket hissedarlarının tümünün (asaleten yahut vekaleten) katılımının olmaması/toplantıya iştirak etmemeleri durumunda karar nisapları sağlandığı ölçüde ikinci bir toplantıya gidilmeden aynı gün gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan/çağrı 24.01.2019 Tarihli ve 9752 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 752. Sayfasında ilan edilmiş/yayımlanmıştır.

 

GÜNDEM                                           :

            1-         Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

            2-         Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi

            3-         İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin durumunun görüşülmesi, istifa nedeniyle                             toplanamaz/karar alamaz durumda bulunan yönetim kurulunun yeniden                                     belirlenmesi

            4-         Gerekli önlemlerin alınabilmesi için Özsermaye Tespit Raporunun okunup                                  değerlendirilmesi ve karara bağlanması

            5-         Şirket Sermayesinin 6.005.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL’sına çıkarılması ile                         ilgili şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin                                           görüşülmesi,

            6-         Dilek, temenniler ve kapanış

 

Tüm hissedarların/pay sahiplerinin 11.02.2019 Tarihinde saat 11:00’de şirket genel merkezinde gerçekleştirilecek olan Dufy Büyük Mağazacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına asaleten veya aşağıda örneği yer alan vekaletname ile temsilen katılımını rica ederiz. Finansal tablolar olağanüstü genel kurul toplantısından en az 15 gün önceden şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Gültekin GÜNEY

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….’da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için toplantıya katılmaya ve oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  :

Sermaye miktarı                                :

Pay adedi                                           :

Adresi                                                 :

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yazı oluşturuldu 245

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön